زائرسرا و حسینیه خراسانی ها در کربلای معلی

متولیان

متولیان هم اکنون ۱۵ نفر به اسامی ذیل میباشند که به تأیید مرجع اعلی تشیع حضرت آیت … العظمی سیستانی مد ظله العالی رسیده اند.

حاج آقا سید جعفر
سیدان
دکتر محمد علی انصاری
حاج سید محمد حسن شریعتمداری
( علوی سبزواری)
حاج شیخ محمود واعظ شهیدی
حاج شیخ عبدالرضا روحانی قوچانی حاج سید محمد باقر مصباح
موسوی
حاج شیخ محمد هادی عبدخدایی حاج محمد جواد رضائیان
حاج آقاسید رکن الدین رئیس الساداتی (نبوی ) حاج غلامرضا بهزادیان
حاج آقا سید محمد جعفر طباطبایی شیرازی حاج آقای محمد الستی
حاج آقا سید محسن خاتمی حاج محمود پوستی
حاج آقای علی دهشت